vrijdag 14 april 2017 dit bericht werd geplaatst door Mathias Rondou

Transfers

Wanneer moet ik een transfer aanvragen?

Het seizoen in rugby loopt van 1 augustus tot 31 juli. Indien je officiële wedstrijden/tornooien wil spelen moet je in het bezit zijn van een gevalideerde licentie tijdens het seizoen.
Vanaf 1/08 verloopt de licentie van elke speler en is hij vrij om te transfereren naar eender welke club. Je hoeft dan geen transfer aan te vragen.

Je hebt nog geen gevalideerde licentie voor het lopende seizoen

Dan mag je vrij transfereren. Je dient hiervoor een geschreven akkoord te bezorgen aan de nieuwe club zodat de nieuwe club zeker is dat je bij hen wil aansluiten.
Daarna overhandigt de nieuwe club dit document aan Rugby Vlaanderen die de oude club op de hoogte zal brengen.

Je hebt al een gevalideerde licentie voor het lopende seizoen

De speler die een gevalideerde licentie heeft voor het lopende seizoen, kan, in principe, voor hetzelfde seizoen geen licentie bekomen in een andere club. In volgende gevallen kan het bestuursorgaan van RV vooralsnog beslissen om een transfer naar een andere club goed te keuren, gelieve het transferformulier dan in te vullen:

 • pestgedrag;
 • (sexueel) grensoverschrijdend gedrag.

Als een speler van de categorie U18 of lager een gevalideerde licentie in een club heeft voor het lopende seizoen, moet hij een transferformulier door alle partijen laten tekenen en zijn motivatie hierop noteren.

Het bestuursorgaan van Rugby Vlaanderen zal dan deze transfer (slechts in uitzonderlijke gevallen) toestaan. Als motivatie kan onder andere volgende argumenten worden aanvaard:

 • Verhuis
 • Geen speelmogelijkheid bij de huidige club omdat er geen ploeg meer is van zijn/haar leeftijd
 • Slachtoffer van pestgedrag of grensoverschrijdend gedrag

Buitenlandse transfer (je hebt/had een licentie in het buitenland)

Een buitenlandse transfer wordt enkel toegestaan met een goedgekeurde clearance, afgestempeld en getekend door Belgium Rugby en een geldig medisch attest.

Verantwoordelijkheid + Verplichtingen t.o.v. de federatie

De speler verklaart, bij de goedkeuring van dit formulier, transfervrij te zijn en dus bijgevolg geen licentie meer te hebben bij een andere rugbyclub, volgens alle internationale en nationale reglementen van de betrokken instanties.

Verantwoordelijkheid

De speler verklaart zich te onderwerpen aan de reglementen van de federatie en van de F.B.R.B. en verklaart noch de federatie noch de F.B.R.B. verantwoordelijk te stellen bij een ongeval. Ondergetekende verklaart tevens, op zijn woord van eer, niets te zeggen of te doen dat nadeel kan berokkenen aan de federatie, aan de F.B.R.B., aan één van hun leden, aan zijn club of aan de rugbysport in het algemeen.

Verplichtingen

 1. Zich te verzekeren : de algemene reglementen en het sportdecreet van 13/07/2001 van de Vlaamse Gemeenschap en het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur, verplichten elke speler zicht te verzekeren langs een polis afgesloten door de federatie.
  De speler verklaart bijgevolg zich aan te sluiten bij de verzekeringsmaatschappij Arena waarbij de federatie volgend polisnummer heeft: 1.121.107.
  Deze polis dekt alle risico’s veroorzaakt door de deelname aan rugby en voldoet aan de minimale voorwaarden vastgelegd door de Vlaamse regering in het Sportdecreet van 13/07/2001 betreffende de verzekeringspolissen van de landelijke georganiseerde sportverenigingen. Ondergetekende verklaart tevens door zijn club in kennis gebracht te zijn van de voorwaarden en de modaliteiten van deze polis.
 2. 2-Jaarlijks een geneeskundig onderzoek te ondergaan: info hierover wordt door de club verstrekt of zie medisch attest.
 3. Volgend document te bezorgen: medisch attest (vlgns de richtlijnen van de medisch commissie VRB vzw) en goedkeuring van deze tekst via de database.
 4. Elke verandering door te geven aan de federatie