vrijdag 14 april 2017 dit bericht werd geplaatst door Mathias Rondou

Transfers

Het seizoen in rugby loopt van 1 juli tot 30 juni. Indien je officiële wedstrijden/tornooien wil spelen moet je in het bezit zijn van een gevalideerde licentie tijdens het seizoen.
Vanaf 1/7 verloopt de licentie van elke speler en is hij vrij om te transfereren naar eender welke club.

Je hebt nog geen gevalideerde licentie voor het lopende seizoen
Dan mag je vrij transfereren. Je dient hiervoor een geschreven akkoord te bezorgen aan de nieuwe club (zie document) zodat de nieuwe club zeker is dat je bij hen wil aansluiten.
Daarna overhandigt de nieuwe club dit document aan Rugby Vlaanderen die de oude club op de hoogte zal brengen.

Je hebt al een gevalideerde licentie voor het lopende seizoen
Dan kan je nog vrij transfereren binnen de transferperiode van 1 juli tot 31 augustus, je vult hetzelfde document in als hierboven. Als een speler van de categorie U18 of lager vanaf 1/9 wel een gevalideerde licentie heeft, moet hij een transferformulier door alle partijen laten tekenen en zijn motivatie hierop noteren. Zie document
De  Raad van Bestuur zal dan deze transfer (slechts in uitzonderlijke gevallen) toestaan. Als motivatie kan onder andere volgende argumenten worden aanvaard:

  • verhuis
  • geen speelmogelijkheid bij de huidige club omdat er geen ploeg meer is van zijn/haar leeftijd

Een buitenlandse transfer wordt enkel toegestaan met een goedgekeurde clearance, afgestempeld en getekend door de FBRB en een geldig medisch attest.

 

Verantwoordelijkheid + Verplichtingen t.o.v. de federatie

De speler verklaart, bij de goedkeuring van dit formulier, transfervrij te zijn en dus bijgevolg geen licentie meer te hebben bij een andere rugbyclub, volgens alle internationale en nationale reglementen van de betrokken instanties.

VERANTWOORDELIJKHEID

De speler verklaart zich te onderwerpen aan de reglementen van de federatie en van de F.B.R.B. en verklaart noch de federatie noch de F.B.R.B. verantwoordelijk te stellen bij een ongeval. Ondergetekende verklaart tevens, op zijn woord van eer, niets te zeggen of te doen dat nadeel kan berokkenen aan de federatie, aan de F.B.R.B., aan één van hun leden, aan zijn club of aan de rugbysport in het algemeen.

VERPLICHTINGEN

  1. Zich te verzekeren : de algemene reglementen en het sportdecreet van 13/07/2001 van de Vlaamse Gemeenschap en het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur, verplichten elke speler zicht te verzekeren langs een polis afgesloten door de federatie.
    De speler verklaart bijgevolg zich aan te sluiten bij de verzekeringsmaatschappij Arena waarbij de federatie volgend polisnummer heeft: 1.121.107.
    Deze polis dekt alle risico’s veroorzaakt door de deelname aan rugby en voldoet aan de minimale voorwaarden vastgelegd door de Vlaamse regering in het Sportdecreet van 13/07/2001 betreffende de verzekeringspolissen van de landelijke georganiseerde sportverenigingen. Ondergetekende verklaart tevens door zijn club in kennis gebracht te zijn van de voorwaarden en de modaliteiten van deze polis.
  2. 2-Jaarlijks een geneeskundig onderzoek te ondergaan: info hierover wordt door de club verstrekt of zie medisch attest.
  3. Volgend document te bezorgen: medisch attest (vlgns de richtlijnen van de medisch commissie VRB vzw) en goedkeuring van deze tekst via de database.
  4. Elke verandering door te geven aan de federatie